KASKADY DOSTĘPNOŚCI CASSA SUSSTEINA 
 
 
Jeżeli targają nami emocje związane z jakąś sprawą, a nie ma znaczenia czy dotyczy to życia prywatnego, czy też biznesu, to zazwyczaj częściej i intensywniej o tym myślimy. To z kolei uruchamia mechanizm heurystyki dostępności, który napędza błędne przekonanie, że istota problemu jest bardziej istotna, niż jest w rzeczywistości. 
 
To przekonanie z kolei najczęściej powoduje wykonywanie konkretnych działań praktycznych. Te działania uruchamiają innych, którzy wpadają w tę samą pułapkę. Im więcej osób interesuje się tym tematem, tym większe przekonanie, że problem jest ważny. Dodatkowo, jeżeli jest on nośny medialnie, wielokrotnie zupełnie nieracjonalne działania dziennikarzy, którzy dla własnych celów „rozdmuchują temat” zaczynają pełnić rolę dodatkowego przyspieszacza przekłamań poznawczych. Wzbierająca fala zainteresowania, często uruchamia władze lokalne, czy też polityków, którzy chcą przypodobać się wyborcom. Te działania z kolei pogłębiają wrażenie istoty problemu. 
 
Taki samonapędzający się mechanizm błędów poznawczych może rozpędzać się w nieskończoność. 
 
Nagle z drobnej sprawy robi się olbrzymia afera, z pewnością nieadekwatna do jej wagi i ryzyka. To z kolei pociąga spore koszty, które alokowane są z innych źródeł, często dużo bardziej racjonalnych i potrzebnych dla społeczności i jednostki jako takiej. 
 
Ten mechanizm nazywa się „Kaskadami Dostępności” Opisał je psycholog Cass Susstein. 
 
Uważajmy na tę pułapkę. Analizujmy obiektywne dane, z perspektywy „lotu ptaka”. To może pomóc uniknąć tego typu pomyłek. 
 
 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #LepszeŻycie #PsychologiaDecyzji #WyjaśniaćŻycie #TłumaczymyEmocje #DanielKahneman #FotoModzelewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiracja na podstawie książki Daniela Kahnemana pt. „Pułapki myślenia – o myśleniu szybkim i wolnym”.
 

 
CASSA SUSSTEIN’S ACCESSIBILITY CASCADES 
 
 
If we are overcome with emotion about an issue, and it doesn’t matter whether it is in our private lives or in business, we tend to think about it more often and more intensely. This, in turn, triggers a mechanism of availability heuristics that drives the misconception that the essence of the issue is more important than it really is. 
 
This belief, in turn, most often triggers the performance of specific practical actions. These actions trigger others who fall into the same trap. The more people who are interested in the issue, the greater the belief that the problem is important. In addition, if it is media-laden, many times the completely irrational actions of journalists who ‘blow up the topic’ for their own purposes begin to act as an additional accelerator of cognitive distortions. The rising tide of interest, often triggers local authorities, or politicians who want to please voters. These actions in turn deepen the impression of the nature of the problem. 
 
Such a self-perpetuating mechanism of cognitive errors can unravel indefinitely. 
 
Suddenly, a minor issue becomes a huge scandal, certainly out of proportion to its importance and risk. This, in turn, incurs considerable costs, which are allocated from other sources, often much more rational and necessary for the community and the individual as such. 
 
This mechanism is called the ‘Cascades of Availability’ described by psychologist Cass Susstein. 
 
Let us be wary of this trap. Let’s analyse objective data, from a ‘bird’s eye view’. This can help avoid this type of confusion. 
 
 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #LepszeŻycie #PsychologiaDecyzji #WyjaśniaćŻycie #TłumaczymyEmocje #DanielKahneman #FotoModzelewska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiration based on Daniel Kahneman’s book entitled. ‘The traps of thinking – on thinking fast and thinking slow’.