EFEKT NIEDOSTĘPNOŚCI  

EFEKT NIEDOSTĘPNOŚCI 
 
 
Czy wiesz, że jeżeli ograniczę Ci dostęp do produktu to uznasz go za lepszy lub cenniejszy? Nieprawda? Niestety tak działa nasz mózg. Robert Caldinii nazywał się to „Regułą Niedostępności” a Daniel Kahneman – „Heurystyką Niedostępności”. 
 
„Niedostępność” uruchamia odwrotne mechanizmy jak „dostępność”. Jak czegoś nie ma to pewnie oznacza, że „wszyscy tego chcą albo „zaraz zabraknie”. 
 
Dodatkowo, włącza się też proces nazwany „poświadczeniem społecznym”. „Nie ma bo pewnie wykupili – a wszyscy przecież nie mogą się mylić!”. No mamy mądrość tłumu….
 
Ale jest jeszcze jeden stymulator procesów. W dobie dobrobytu, gdzie towarów jest w bród i jest rynek kupującego deficyt towaru lub usługi jest czymś  dziwnym. Nasz mózg gwałtownie reaguje na zaskoczenie. Wszystkie te procesy przyspieszają. Działa to tak trochę jak naturalny dopalacz. 
 
Nie daj się zmanipulować. 
 
Obejrzyj film. 
 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #LepszeŻycie #PsychologiaDecyzji @WyjaśniaćŻycie #TłumaczymyEmocje #DanielKahneman #FotoModzelewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiracja na podstawie książki Daniela Kahnemana pt. „Pułapki myślenia – o myśleniu szybkim i wolnym”.
 
 
 


THE INACCESSIBILITY EFFECT 
 
 
Did you know that if I restrict your access to a product you will find it better or more valuable? Not true. Unfortunately, this is how our brain works. Robert Caldinii called it the ‘Inaccessibility Rule’ and Daniel Kahneman called it the ‘Inaccessibility Heuristics’. 
 
‘Inaccessibility’ triggers the opposite mechanisms as ‘availability’. When something is not available it probably means ‘everyone wants it or “it’s about to run out”. 
 
In addition, a process called ‘social attestation’ is also activated. ‘It’s gone because they’ve probably bought out – and everyone can’t be wrong after all!’. Well we have the wisdom of the crowd….
 
But there is another process stimulator. In an age of prosperity, where goods are plentiful and there is a buyer’s market a scarcity of a good or service is a strange thing. Our brain reacts rapidly to surprise. All these processes accelerate. It works a bit like a natural afterburner. 
 
Don’t let yourself be manipulated. 
 
Watch the video. 
 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negotiations #FasterLife #PsychologyDecisions @ExplainLife #TranslateEmotions #DanielKahneman #PhotoModzelewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiration based on Daniel Kahneman’s book entitled. ‘The traps of thinking – on thinking fast and thinking slow’.