Jak spowodować aby nasze słowa miały znaczenie – „Efekt czystej ekspozycji”

JAK SPRAWIĆ ABY SŁOWA NABRAŁY ZNACZENIA? – WYKORZYSTAJ EFEKT „CZYSTEJ EKSPOZYCJI” („MERE EXPOSURE EFFECT”)

Co sprawia, że postrzegamy, słowa jako oznaczające coś bezpiecznego?

Możemy to zrobić nawet, jeżeli są to nic nie znaczące zwroty. Jak? Otóż ludzki mózg działa w taki sposób, że utożsamia słowa jako najprawdopodobniej znaczące coś dobrego, o ile je zna, wcześnie się z nimi zetknął. Gadzia część mózgu odruchowo podpowiada nam, że coś co nie jest nam znane może być niebezpieczne i należy tego unikać, natomiast automatycznie klasyfikuje pozytywnie to co pamięta i jest mu to w miarę łatwo sobie przypomnieć. Za ten proces odpowiedzialny jest proces, który psychologowie nazwali heurystyką dostępności. 

W eksperymencie Roberta Zajonca, doprowadzono do kilkunastokrotnego kontaktu z nic nieznaczącymi słowami. Po jakimś czasie okazało się, że badane osoby, postrzegały te słowa i zwroty jako dużo bardziej bezpieczne i ważne. 

Zobacz, jak ogromne możliwości wpływania na innych otwiera Ci ta wiedza! Wystarczy konsekwentnie powtarzać określony komunikat, aby z czasem, z każdą interakcją, wydawał się on bardziej istotny dla jego odbiorcy.  Jeżeli negocjujesz, jesteś managerem lub managerką, macie dzieci lub po prostu chcecie być skutecznymi w komunikacji – pamiętajcie o tym!

Przykład podany przez Laureata Nagrody Nobla – Daniela Kahnemana w książce „Pułapki myślenia – o myśleniu szybkim i wolnym”. 

HOW TO MAKE WORDS MATTER? – USE THE „MERE EXPOSURE” EFFECT („MERE EXPOSURE EFFECT”)

What makes us perceive words as meaning something safe? 

We can do this even if they are meaningless phrases. How? Well, the human brain works in such a way that it identifies words as most likely to mean something good, as long as it knows them, has encountered them early on. The reptilian part of the brain reflexively tells us that something unfamiliar to us may be dangerous and should be avoided, while it automatically classifies positively what it remembers and is fairly easy for it to recall. A process that psychologists have called accessibility heuristics is responsible for this process. 

In Robert Zajonc’s experiment, he was brought into contact with meaningless words a dozen times. After some time, it turned out that the subjects, perceived these words and phrases as much more safe and important. 

See what enormous possibilities this knowledge opens up for you to influence others! Simply repeating a certain message consistently will make it seem more relevant to its recipient over time, with each interaction. If you are a negotiator, a manager or manageress, have children or just want to be effective in communication – remember this!

#PawełKowalewski #Thinkking #Negotiation #Negotiation Training #NegoTip #FasterLife #PsychologyDecisions #DanielKahneman #PhotoModzelewska #InterpersonalCommunication #EffectiveManager 

An example given by Nobel Laureate Daniel Kahneman in his book 'The Traps of Thinking – on thinking fast and thinking slow’.