KASKADY DOSTĘPNOŚCI A TERRRORYZM

KASKADY DOSTĘPNOŚCI A TERRRORYZM

Kontynuując temat Kaskad Dostępności, nie sposób nie wspomnieć o fakcie, że ten mechanizm psychologiczny niestety z powodzeniem wykorzystują terroryści. To co jest dla nich ważne, to nie same ofiary zamachów, a budowanie poczucia zagrożenia. A ta nasza, ludzka ułomność jest idealna do tego typu manipulacji. Jeden udany zamach, związany jest z wielomiesięcznym szumem informacyjnym. Ten z kolei pobudza naszą heurystykę dostępności. Dużo się o tym, czyli o zamachach mówi i pisze – znaczy, że jest to powszechne i groźne ryzyko. 

I mamy czego się bać….

Tym samym najgroźniejszym narzędziem w rękach terrorystów są… dziennikarze….

Idealnie wpisują się w ich filozofię strachu. 

Chcesz wiedzieć więcej, obejrzyj film

#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #LepszeŻycie #PsychologiaDecyzji @WyjaśniaćŻycie #TłumaczymyEmocje #DanielKahneman #FotoModzelewska 

Inspiracja na podstawie książki Daniela Kahnemana pt. „Pułapki myślenia – o myśleniu szybkim i wolnym”.

ACCESSIBILITY CASCADES AND TERRORISM

Continuing with the theme of the Accessibility Cascades, one cannot help but mention the fact that this psychological mechanism is unfortunately successfully exploited by terrorists. What is important to them is not the victims of attacks themselves, but the creation of a sense of threat. And this human frailty of ours is ideal for this type of manipulation. One successful attack, is associated with months of information hype. This in turn stimulates our availability heuristics. There is a lot of talk and writing about this, i.e. assassinations – meaning it is a common and dangerous risk. 

And we have something to fear….

Thus, the most dangerous tool in the hands of terrorists are … journalists….

They fit perfectly into their philosophy of fear. 

Want to know more, watch the video

#PawełKowalewski #Thinkking #Negotiations #FasterLife #PsychologyDecisions #ExplainLife #TranslateEmotions #DanielKahneman #FotoModzelewska 

Inspiration based on Daniel Kahneman’s book entitled. ‘The traps of thinking – on thinking fast and thinking slow’.