KONFIRMACJA OPINII

KONFIRMACJA OPINII
 
Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że pytanie może generować nieświadomy błąd poznawczy i wypaczać naszą odpowiedź. Jeżeli zostanie zadane nam pytanie o to czy coś lubimy, czy nie, czy coś nam się podoba, lub czy jesteśmy świadomi jakiś zachowań, nasz mózg, bardzo często będzie wyszukiwał w meandrach naszej pamięci przede wszystkim tych zdarzeń, które potwierdzają tezę zawartą w pytaniu. Fakty, które przeczą tezie, będą marginalizowane lub pomijane. To absolutnie wypacza obiektywizm ocen i wpływa na nasze opinie. Jest to również doskonała możliwość sterowania naszymi osądami. Co ciekawe, często w ogóle nie będziemy świadomi, że jesteśmy ofiarami takiej manipulacji (procesy nie są uświadomione). 
 
Jeżeli zależy Ci na obiektywizmie zwróć na to uwagę. 
 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #LepszeŻycie #PsychologiaDecyzji #WyjaśniaćŻycie #TłumaczymyEmocje #DanielKahneman #FotoModzelewska 
 
CONFIRMATION OF OPINIONS
 
I don’t know if you know that a question can generate an unconscious cognitive error and distort our answer. If we are asked if we like or dislike something, if we like something, or if we are conscious of a certain behaviour, our brain, very often, will search in the meanders of our memory primarily for those events that confirm the thesis contained in the question. Facts that contradict the thesis will be marginalised or ignored. This absolutely distorts the objectivity of evaluations and influences our opinions. It is also an excellent opportunity to control our judgements. Interestingly, we will often not be aware at all that we are victims of such manipulation (the processes are not realised). 
 
If you care about objectivity pay attention to this. 
 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negotiations #LowerLife #PsychologyDecisions #ExplainLife #TranslateEmotions #DanielKahneman #PhotoModzelewska 
 
 
 
确认观点
 
我不知道你是否知道,一个问题可能会产生无意识的认知错误,并扭曲我们的答案。如果我们被问及是否喜欢或不喜欢某件事情,是否喜欢某件事情,或者是否意识到自己有某种行为,我们的大脑往往会在记忆的蜿蜒曲折中搜寻那些能够证实问题中所包含的论点的事件。与论点相矛盾的事实将被边缘化或忽略。这绝对会扭曲评价的客观性并影响我们的观点。这也是控制我们判断的绝佳机会。有趣的是,我们往往根本意识不到自己是这种操纵的受害者(过程没有被意识到)。
 
如果您关心客观性,请注意这一点。
 
 
#帕维乌-科瓦列夫斯基(PawełKowalewski)#思考#谈判#低级生活#心理学决策#解释生活#翻译情感#丹尼尔-卡尼曼#照片莫泽列夫斯卡(Modzelewska
 
 
灵感来自丹尼尔-卡尼曼(Daniel Kahneman)的著作《思维的陷阱–关于思维》。“思维的陷阱–关于快速思维和慢速思维》。