ZANIEDBYWANIE PRAWDOPODBIEŃSTWA

ZANIEDBYWANIE PRAWDOPODBIEŃSTWA
 
 
Emocje, w szczególności te negatywne, uruchamiają pamięć. Pamięć uruchamia mechanizm heurystyki dostępności. Ta z kolei powoduje przekłamania poznawcze, polegające na wybiórczym wyborze i preferowaniu zdarzeń o zabarwieniu, zgodnymi z emocjami. Ten samonapędzający się mechanizm nakręca naszą panikę. Widzimy tylko licznik ułamka określającego ryzyko, nie bierzemy pod uwagę mianownika. 
 
Odczuwamy ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń jako bardzo wysokie, kompletnie nieadekwatnie do jego realnego poziomu.  
 
To w konsekwencji często potrafi wywołać u nas nieadekwatne do rzeczywistości reakcje. 
 
Uważajmy na to ryzyko. Konsekwencje mogą być przykre. W biznesie można stracić mnóstwo pieniędzy, w życiu prywatnym doprowadzić do konfliktów. 
 
Chcesz wiedzieć jak to działa? Obejrzyj film…
 
 
 
 
 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #LepszeŻycie #PsychologiaDecyzji #WyjaśniaćŻycie #TłumaczymyEmocje #DanielKahneman #FotoModzelewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiracja na podstawie książki Daniela Kahnemana pt. „Pułapki myślenia – o myśleniu szybkim i wolnym”.
 

 
NEGLECTING PROBABILITY
 
 
Emotions, especially negative ones, trigger memory. Memory triggers the mechanism of availability heuristics. This, in turn, causes cognitive distortions, involving the selective selection and preference of tinged events consistent with the emotion. This self-perpetuating mechanism screws up our panic. We only see the numerator of the fraction that defines the risk, we do not consider the denominator. 
 
We perceive the risk of adverse events as very high, completely out of proportion to its real level.  
 
This, consequently, can often cause us to react inappropriately to reality. 
 
Let us be wary of this risk. The consequences can be nasty. In business you can lose a lot of money, in private life it can lead to conflicts. 
 
Want to know how it works? Watch the video…
 
 
 
 
 
 
#PawełKowalewski #Thinkking #Negotiations #FasterLife #PsychologyDecisions #ExplainLife #TranslateEmotions #DanielKahneman #PhotoModzelewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiration based on Daniel Kahneman’s book entitled. ‘The traps of thinking – on thinking fast and thinking slow’.