ZMANIPULOWANA ASPERTYWNOŚĆ – CZYLI JAK MANIPULOWAĆ NASZYMI OPINIAMI

ZMANIPULOWANA ASPERTYWNOŚĆ – CZYLI JAK MANIPULOWAĆ NASZYMI OPINIAMI

Norbert Schwarz – niemiecki psycholog prowadził bardzo ciekawe eksperymenty, podczas których udowodnił jak łatwo jest manipulować naszymi opiniami, a także oceną samych siebie. Wykorzystywał heurystykę dostępności, czyli mechanizm, który automatycznie podpowiada nam ocenę występowania danych zdarzeń. Okazało się, że ten mechanizm skutecznie przekłamuje nasze opinie, również w wielu innych kwestiach. Na przykład oceny własnych zachowań. Zadając różne manipulacyjne pytania, które umożliwią sterowanie procesem, możemy powodować, że łatwo lub z trudem przypominamy sobie jakiś zachowania. W zależności jak subiektywnie postrzegamy trudność przywołania z pamięci tego typu przykładów można modyfikować naszą samoocenę. 

Uważajmy na ten sposób manipulacji. 

#PawełKowalewski #Thinkking #Negocjacje #LepszeŻycie #PsychologiaDecyzji #WyjaśniaćŻycie #TłumaczymyEmocje #DanielKahneman #FotoModzelewska 

Inspiracja na podstawie książki Daniela Kahnemana pt. „Pułapki myślenia – o myśleniu szybkim i wolnym”.

MANIPULATED ASSERTIVENESS – OR HOW TO MANIPULATE OUR OPINIONS

Norbert Schwarc – a German psychologist – conducted very interesting experiments in which he proved how easy it is to manipulate our opinions, as well as our evaluation of ourselves. He used the availability heuristic, a mechanism that automatically prompts us to evaluate the occurrence of given events. It turned out that this mechanism effectively misrepresents our opinions, also on many other issues. For example, evaluations of our own behaviour. By asking various manipulative questions to control the process, we can cause ourselves to recall a behaviour easily or with difficulty. Depending on how subjectively we perceive the difficulty of recalling such examples from memory, our self-assessment can be modified. 

Let’s beware of this way of manipulation. 

#PawełKowalewski #Thinkking #Negotiations #LowerLife #PsychologyDecisions #ExplainLife #TranslateEmotions #DanielKahneman #FotoModzelewska 

Inspiration based on Daniel Kahneman’s book entitled. „The traps of thinking – on thinking fast and thinking slow”.