FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Istnieją metody diagnostyczne umożliwiające zmierzenie ROI i innych efektów szkoleń. Nie jest to łatwe ze względu na mnogość zaburzających czynników wewnętrznych i zmienność zewnętrznych uwarunkowań rynkowych. Badania takie prowadzone są w formie ankietowej i deklaratywnej. Powinniśmy zwrócić również uwagę na fakt, że w praktyce jest ich dużo więcej i nie wszystkie efekty szkoleń mogą być wprost przełożone na konkretne efekty finansowe. Takimi często zauważalnymi, a niefinansowymi zmianami, jakie podkreślają nasi klienci są na przykład: zwiększony poziom motywacji uczestników, lepsze i szybsze przygotowanie do procesu negocjacji czy też bardziej skuteczna komunikacja z innymi działami w firmie lub kolegami (ewentualnie z przełożonymi). Wartość zwrotu z inwestycji (ROI) po odbyciu szkoleń w Thinkking jest wskazywana deklaratywnie i wynosi od 5 do 12-krotności kosztu samego szkolenia. Oznacza to, że uczestnicy szkoleń mogą oczekiwać zwrotu z inwestycji w zakresie od 5 do 12 razy większego niż pierwotny koszt szkolenia.

Tak, bez względu na to czy dotyczy to warsztatów realizowanych siłami wewnętrznymi, czy szkoleń zewnętrznych. Jest to jedno z najbardziej groźnych ryzyk. Celem Thinkking jest implementacja trwałej i profitowej zmiany, dlatego szkolimy według najlepszych światowych wzorców ograniczających te ryzyka. Po pierwsze nasze warsztaty realizujemy w formule „wiedza – umiejętności – postawa wdrożeniowa”. Tym samym dostarczamy wiedzę, a następnie pokazujemy i ćwiczymy, jak ją wykorzystać w realnym biznesie. Nagrywanie negocjacji i ich analiza, budują w uczestnikach wewnętrzną świadomość ich obszarów ekspertyzy, ale też słabości. Ta psychologiczna zasada budowania silnych postaw wdrożeniowych (na podstawie autoświadomości), daje u każdego uczestnika gwarancję wysokiego poziomu motywacji do wprowadzenia zmiany. 

Drugim faktorem wspierającym jest potreningowy okres wdrożeniowy. Polega on na tym, że przez umówiony czas po zakończeniu warsztatów (na przykład miesiąc), regularnie spotykamy się z uczestnikami, aby ćwiczyć na ich konkretnych i realnych wyzwaniach biznesowych wdrożenie rekomendacji negocjacyjnych z treningu. W ten sposób, uczestnicy będąc wewnętrznie przekonani, że powinni wprowadzić zmiany i mając stałą pomoc w ich wdrożeniu, bardzo rzadko wracają do swoich starych, złych przyzwyczajeń. 

Trzecim, dodatkowym elementem wspierającym proces trwałej zmiany, jest fakt, że metodologia Thinkking oparta jest na praktycznej wiedzy, badaniach behawioralnych, jak też obserwacji tysięcy godzin prawdziwych procesów negocjacyjnych. To powoduje, że nasze rekomendacje sprawdzają się w życiu i w biznesie. Osoby, które widzą w praktyce, że zastosowanie rekomendowanych technik negocjacyjnych naprawdę im pomaga, dzięki temu chętniej próbują kolejnych rekomendacji. W ten sposób działa psychologiczne „koło zamachowe zmiany” i buduje dodatkową motywację do pozostania w procesie poprawy.

W wielu firmach pracują bardzo doświadczeni negocjatorzy. Często okazuje się, że ich doświadczenie jest skupione głównie na dotychczasowym obszarze biznesowym. Poznanie najnowszych światowych trendów z zakresu profesjonalnej komunikacji biznesowej i psychologii podejmowania przez ludzi decyzji, potrafi skutecznie utwierdzić ich w tym, co dotąd robili dobrze, ale też w jakim zakresie powinni wprowadzić zmiany. Warsztaty i szkolenia Thinkking są więc odpowiednie zarówno dla niedoświadczonych pracowników (na początku ich drogi zawodowej), ale też, w równym stopniu wnoszą wartość dodaną dla najbardziej doświadczonych i na osobach zarządzających ogromnymi strukturami międzynarodowymi. Należy zwrócić uwagę na fakt, że warsztaty Thinkking mają charakter interaktywny. To oznacza, że w zależności od poziomu wiedzy, kompetencji grupy (i oczywiście indywidualnych potrzeb) są na bieżąco customizowane w trakcie ich trwania.

Wybór grupy w zależności od stażu i doświadczenia stanowi bardzo ciekawy aspekt szkoleniowy. Wiele zależy również od krótkoterminowego celu szkolenia oraz tego, jaki ma być oczekiwany efekt długoterminowy warsztatów. W Thinkking najczęściej rekomendujemy łączenie osób o różnym poziomie kompetencji i doświadczenia. Takie działanie tworzy bardziej realistyczne środowisko treningowe. Nawet najbardziej doświadczeni negocjatorzy mogą spotkać osoby o słabszych umiejętnościach w zakresie komunikacji i negocjacji, a w takich przypadkach również muszą umieć skutecznie realizować swoje cele.

Wbrew pozorom, obydwa te obszary są równie ważne. Bardzo często bywa tak, iż proces komunikacji wewnętrznej ma bezpośredni wpływ na komunikację zewnętrzną organizacji. Tym samym, bardzo często szkolenia Thinkking obejmują swoim zakresem zarówno umiejętności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W zależności od wyników diagnozy przedtreningowej, w większym lub mniejszym stopniu skupiamy się na jednym lub drugim aspekcie.

Przy podejmowaniu decyzji o tym czy w zajęciach powinni uczestniczyć podwładni razem z przełożonymi, należy wziąć pod uwagę metodologię prowadzenia zajęć przez Thinkking. Warsztaty prowadzone są w sposób interaktywny (podział na grupy, nagrywane procesy negocjacyjne, wspólne odtwarzanie i feedback), co powoduje, że wszyscy w równym stopniu muszą w nich uczestniczyć. Oczywiście wiele zależy od otwartości w komunikacji pomiędzy przełożonym a podwładnymi. Faktem jest, że wszyscy uczestnicy w równym stopniu będą poddawani procesowi weryfikacji przez innych. Najczęściej w Thinkking rekomendujemy rozdzielenie tych grup. Jest to związane z ryzykiem, że pracownicy mogą czuć się obserwowani i oceniani przez swoich przełożonych (przez co nie będą w pełni naturalni). Innym ryzykiem jest fakt, że szefowie/szefowe będą również obserwowani i oceniani przez swoich podwładnych.

Z pewnością możemy powiedzieć, że specjaliści w danym obszarze będą posiadali duże doświadczenie praktyczne. Szkolenia realizowane tylko i wyłącznie w ramach danej specjalności dość często ograniczają ich przydatność dla uczestników. Dzieje się tak, ponieważ uczący w takiej formule warsztatowej zazwyczaj przedstawiają tylko jedną perspektywę. Przykładowo, kupcy widzą tylko perspektywę kupiecką, a sprzedawcy - sprzedażową. To często powoduje, że jedna strona procesu komunikacji negocjacyjnej nie rozumie intencji i interesów drugiej. Dlatego w szkoleniach Thinkking często stosujemy zasadę crosowania tych perspektyw. To pomaga zrozumieć intencje i psychologię podejmowania decyzji czy wartości, które są ważne nie tylko dla uczestnika, ale też dla drugiej strony. Ważnym aspektem naszych szkoleń jest to, że prowadzący trenerzy muszą posiadać doświadczenie zarówno z jednej jak i z drugiej strony komunikacji negocjacyjnej. Jeżeli będzie to szkolenie kupieckie, osoba prowadząca warsztaty będzie posiadała praktyczne doświadczenie zarówno z obszaru kupieckiego, jak i sprzedażowego i odwrotnie - szkolenia sprzedażowe poprowadzi trener, który posiada doświadczenia zarówno z obszaru sprzedażowego, jak i kupieckiego. Szkolenia z komunikacji wewnętrznej będą odbywały się przy wsparciu szkoleniowców, którzy rozumieją perspektywę zarówno pracowników jak i przełożonych.

W Thinkking przykładamy szczególną wagę do praktycznych doświadczeń naszych szkoleniowców. Według nas osoba która poznała zasady komunikacji negocjacyjnej tylko w teorii nigdy nie będzie mogła skutecznie szkolić jak wprowadzić je do praktyki biznesowej. Zatrudniamy tylko i wyłącznie osoby, które każdą naszą profesjonalną rekomendację negocjacyjną mogą poprzeć swoimi praktycznymi własnymi doświadczeniami. W rzeczywistości wiedza którą dysponujemy i którą przekazujemy uczestnikom szkoleń wynika z kompilacji najlepszych światowych wzorców teoretycznych i praktycznych doświadczeń naszych trenerów.

Z naszego doświadczenia wiemy, że ten model jest bardzo rzadko skuteczny. Metodologia Thinkking opiera się na interaktywnym łączeniu wiedzy teoretycznej z natychmiastowym wykorzystaniem jej w praktyce. W zależności od wyników diagnozy przedtreningowej, najczęściej spotykaną relacją jest 30% teorii do 70% praktyki. Umożliwia to uczestnikom naszych zajęć nauczenie się teorii i natychmiastowe wykorzystanie ich w praktyce. To według najnowszych, światowych wzorców stanowi obecnie najbardziej skuteczną metodę nauki procesów komunikacji negocjacyjnej.

Stosowana przez nas metodologia zakłada łączenie teorii z praktyką. Otaczający nas świat przynosi tyle zmian, że powinniśmy być przygotowani na nieznane. Dlatego w Thinkking przyjęliśmy filozofię w pierwszej kolejności nauki rekomendacji uniwersalnych, a po ich poznaniu i zrozumieniu przez uczestników, niezwłocznego przenoszenia ich na konkretne, rzeczywiste wyzwania biznesowe naszych klientów. Zastosowanie tej metodologii umożliwia zarówno rozwiązanie konkretnych problemów z jakimi spotykają się uczestnicy zajęć ale też przygotowania ich do rozwiązywania nieznanych wyzwań w przyszłości. Według nas jest to najbardziej skuteczna metoda poprawy umiejętności negocjacyjnych i komunikacji interpersonalnej i przygotowania negocjatorów na nowe wyzwania.

Szkolenie składa się z trzech faz. 

Pierwsza to diagnoza. Analiza wyników diagnozy przedtreningowej pomaga zrozumieć, jakie są konkretne wyzwania uczestników zajęć, jak też przygotować dedykowane opisy zadań, które będą negocjowane i omawiane podczas warsztatów. 

Druga faza to (najczęściej dwudniowy) trening negocjacyjny. Podczas tych zajęć przekazywana jest teoria, ale też prowadzimy konkretne negocjacje, adekwatne do tych, które są ich wyzwaniami w rzeczywistym świecie. W trakcie tej fazy ćwiczymy też, jak  skutecznie zamienić teorię na praktykę.  

Trzecia faza (która trwa najczęściej około miesiąca), to tak zwany okres wdrożeniowy. Podczas tej fazy prowadzimy interaktywne warsztaty (najczęściej online), podczas których w formie konsultingu biznesowego rozwiązujemy konkretne wyzwania uczestników szkolenia.  Konsulting może przybierać formę spotkań grupowych, ale też możliwe jest wsparcie indywidualne.  Faza ta, oprócz dalszej poprawy umiejętności przeniesienia zagadnień teoretycznych na praktykę, ma charakter powtórzeniowy i przypominający. To skutecznie  ogranicza skutki tak zwanej „krzywej zapominania” (ludzki mózg bez powtarzania po 30 do 45 dni pamięta około 60% wiedzy). 

Kiedyś obowiązywała zasada, że firmy szkoleniowe realizowały gotowy program zajęć. W Thinkking uważamy inaczej. Jesteśmy przekonani, że każda firma jest inna i każda ma swoje indywidualne potrzeby w zakresie szkoleń negocjacyjnych. Potwierdzają to najnowsze badania, których wyniki wskazują, że nie ma uniwersalnych rekomendacji negocjacyjnych i muszą być one dopasowywane do specyfiki każdej organizacji. Tym samym proces diagnozy jest niezbędny do zindywidualizowania zakresu szkolenia, jak też wykorzystywanych podczas zajęć, zadań negocjacyjnych. To gwarantuje wysoki poziom zwrotu z inwestycji, zadowolenia uczestników z przeprowadzonego szkolenia, a przede wszystkim trwałość wprowadzonej zmiany. Diagnoza opiera się na formalnej analizie zakresu obowiązków i struktury organizacyjnej wywiadach ankietowych z uczestnikami, (ewentualnie rozmowami jeszcze przed rozpoczęciem zajęć), wywiadach z przełożonymi uczestników, rozmowami z działami HR i wszystkimi innymi osobami, które są zainteresowane pozytywną zmianą organizacji w zakresie komunikacji negocjacyjnej.

Po dokonaniu diagnozy przedtreningowej przygotowujemy indywidualny program szkoleniowy adekwatny do wyzwań negocjacyjnych naszego klienta. W każdym programie znajdują się stałe elementy wiedzy z zakresu komunikacji i negocjacji, ale wiemy na jakie aspekty podczas zajęć musimy zwrócić szczególną uwagę. W ramach tego procesu przygotowujemy specjalne, dedykowane zadania negocjacyjne, które będą ćwiczone podczas zajęć. Trening odbywa się najczęściej w grupie maksymalnie 12 uczestników i trenera prowadzącego. Zajęcia trwają dwa dni, po około osiem godzin (z przerwami). Podczas tej fazy projektu, odbywają się one według metodologii „blended learning”. To oznacza wielorakość zastosowanych metod przekazywania wiedzy. Począwszy od wykładów, poprzez warsztaty indywidualne i grupowe, na burzach mózgów skończywszy. Jak podkreślają uczestnicy dotychczasowych zajęć, najważniejszym i najbardziej efektywnym elementem tej metodologii są praktyczne negocjacje. Po podziale grupy na zespoły negocjacyjne każdy z nich otrzymuje opis swojego zadania (pozycje negocjacyjne), a następnie przy wsparciu trenera, grupa przygotowuje się do swoich negocjacji, obrony lub oddania pozycji negocjacyjnych, określa poziomy ustępstw, wartościuje zmienne negocjacyjne. Przygotowanie stanowi ważny element edukacyjny w procesie treningowym. Po zakończeniu przygotowania wybrane osoby przystępują do negocjacji. Proces ten jest nagrywany i obserwowany przez innych uczestników. Po zakończeniu negocjacji cała grupa dokonuje analizy negocjacji na podstawie odtwarzanych fragmentów nagrań. Na tym etapie cenne jest (mające coachingowi charakter) wsparcie i moderacja procesu przez trenera prowadzącego. Na tym etapie uczestnicy sami dochodzą do wniosków, co można było zrobić inaczej, a co było wykonane zgodnie z planem działania. Co ważne, następuje to po obserwacji ich własnych zachowań, które są wynikiem ich własnego przygotowania. Jeżeli do tego dodamy, że analizie poddane są filmy, gdzie personalnie sami występują, daje to efekt w postaci oceny samych siebie, a to w konsekwencji buduje silną postawę wdrożeniową, czyli silnej motywacji do wprowadzenia trwałej zmiany we własnym zachowaniu, przy zastosowaniu rekomendacji Thinkking. Należy podkreślić, że w 94,5% przypadków ankiet ewaluacyjnych, analiza nagrań z własnych negocjacji jest postrzegana jako najbardziej cenna część szkolenia. Co ważniejsze, zadania negocjacyjne są tak skonstruowane, że uczestnicy bardzo szybko angażują się emocjonalnie w proces negocjacyjny, zapominając o fakcie, że są nagrywani. To skutecznie ogranicza negatywny wpływ kamer na naturalne zachowania ludzi.  

Mając na uwadze wysoki poziom zwrotu z inwestycji dla naszych klientów, szkolenia podzieliliśmy na trzy fazy. Pierwsza, to dokładna diagnoza i zindywidualizowane zakresu treningu negocjacyjnego w zależności od konkretnych potrzeb naszych klientów. Druga, to trening właściwy, podczas którego (w  formule wiedza-umiejętności-postawa wdrożeniowa), przekazujemy wiedzę, budujemy umiejętność jej zastosowania w praktyce i tworzymy odpowiednią postawę wdrożeniową u uczestników szkolenia. Nigdy po szkoleniu nie zostawiamy naszych uczestników bez wsparcia w rozwiązywaniu ich bieżących wyzwań negocjacyjnych (z wykorzystaniem rekomendacji pozyskanych podczas zajęć). Tym samym, nasze zajęcia przewidują trzecią fazę, (mającą charakter bardziej konsultingowy, niż edukacyjny) polegającą na tym, że wspieramy naszych uczestników w rozwiązywaniu ich konkretnych, bieżących wyzwań negocjacyjnych. Odbywa się to w formie spotkań indywidualnych lub grupowych. Efektem zastosowania tej metodologii ma być wysoki poziom zwrotu z inwestycji. Podsumowując, uczestnicy przechodzą zindywidualizowany w wyniku diagnozy trening, a następnie otrzymują pełne wsparcie w zakresie wdrożenia rekomendacji do realnego biznesu. Faza wdrożeniowa spełnia również funkcję utrwalającą i powtórzeniową. Tak ułożona struktura zajęć pozwala uzyskać najprawdopodobniej najwyższy zwrot z inwestycji notowany dotąd na rynku szkoleń negocjacyjnych. 

Trening negocjacyjny ma swoją strukturę. Pierwsza faza to diagnoza podczas której określa się na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas zajęć. Druga faza to trening właściwy. Podczas tej fazy przekazujemy uczestnikom wiedzę teoretyczną i ćwiczymy praktyczne zastosowanie rekomendacji negocjacyjnych podczas realnych negocjacji. Ten proces jest nagrywany, a podczas jego odtwarzania razem z uczestnikami następuje analiza i coaching negocjacyjny. Jednakże dopasowane do wyników diagnozy przedtreningowej zadania negocjacyjne zawierają również elementy , które są odzwierciedleniem ogólnej wiedzy teoretycznej w zakresie komunikacji negocjacyjnej i psychologii podejmowania przez ludzi decyzji. Jest to więc połączenie wyzwań praktycznych i teoretycznych. Dlatego na tym etapie rekomendujemy zadania negocjacyjne, które w swojej strukturze odpowiadają procesom i wyzwaniom z jakimi spotykają się uczestnicy zajęć w rzeczywistości ale nie są wprost zadaniami z ich realiów biznesowych. Dodatkowym argumentem za tak przygotowanymi zdaniami negocjacyjnymi jest fakt, że na etapie treningu właściwego łatwiej jest uczestnikom przyjmować feedback, o ile on nie dotyczy ich konkretnych doświadczeń (brak tzw. „oceny personalnej”). Dodatkowym powodem są szybkie zmiany otaczającego nas świata. Taka struktura zajęć umożliwia ćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów uniwersalnych i nieoczywistych. Należy zwrócić uwagę, iż prawdziwe, konkretne wyzwania negocjacyjne będą dokładnie omawiane i analizowane podczas fazy wdrożeniowej. Nasze zajęcia zawierają więc zarówno elementy teoretyczne jak i praktyczne co daje szansę na najwyższą efektywność szkolenia. 

Zastosowana przez Thinkking  metodologia szkoleniowa opiera się na trzech filarach. Pierwszym filarem jest przekazanie wiedzy teoretycznej, druga nauczenie zastosowania tej wiedzy w praktyce, a trzecia i najważniejsza, to zbudowanie odpowiedniej postawy wdrożeniowej uczestników. Przyjęliśmy zasadę, „iż ludzi dorosłych nie można uczyć, ludzie dorośli uczą się sami”. Tym samym jednym z najważniejszych efektów naszych szkoleń ma być wysoki poziom motywacji uczestników do wdrożenia rekomendowanych zmian. Może to nastąpić tylko i wyłącznie w wyniku ich własnego przekonania, że zmiany należy wprowadzić. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na osiągnięcie takich rezultatów jest analiza przez nich samych swoich zachowań. Podczas prowadzonych przez nas zajęć wprowadziliśmy więc zasadę iż nagrywamy procesy negocjacyjne,      a następnie wspólnie (trener – uczestnicy), odtwarzając je, dokonujemy analizy co wydarzyło się podczas tego procesu. Osoby które same analizują własne zachowania i dojdą do wniosku (przy ewentualnym wsparciu trenerów), co zrobiły dobrze, a jakie mają obszary do poprawy, najczęściej charakteryzują się najwyższym poziomem motywacji do wprowadzenia rekomendacji z treningu negocjacyjnego w życie. Oczywiście rozumiemy, że przed rozpoczęciem szkolenia, może istnieć obawa, iż nagrywanie będzie stresowało uczestników. Zapewniając jednak wszystkie uczestniczące w szkoleniu osoby, iż nagranie będzie służyło tylko i wyłącznie szkoleniu i nie będzie wykorzystane w żadnym innym celu, a zaraz po zakończeniu szkolenia zostanie skasowane, znacznie ograniczamy ten stres. Jak wynika z ankiet ewaluacyjnych (ankiety oceniające szkolenia), analiza nagrań jest najwyżej ocenianą jako element budujący wiedzę negocjacyjną uczestników.  

Z pewnością trenerzy wewnętrzni są cennym elementem budowania wiedzy i kompetencji w każdej  organizacji. Jednak wiedza z zakresu psychologii podejmowania przez ludzi decyzji, komunikacji negocjacyjnej, i innych profesjonalnych aspektów z zakresu psychologii behawioralnej jest na tyle unikalna i specjalistyczna, że rzadko bywa, iż wewnętrzna kadra trenerska jest przygotowana aby poprowadzić tak specjalistyczne zajęcia. 

 

Jeżeli decydujemy się na zatrudnienie osób na stanowiska szkoleniowe w naszej firmie muszą to być tylko i wyłącznie ludzie, którzy mają wieloletnie doświadczenie praktyczne w biznesie. Są to więc osoby, które sprzedawały kupowały, zarządzały mniejszymi i dużymi zespołami, czy prowadziły mniejsze firmy lub większe, międzynarodowe organizacje. Na pokładzie mamy prezesa, członka zarządu, dyrektora handlowego spółki giełdowej, szefa sprzedaży mniejszej firm, etc. Następnie przygotowanie do prowadzenia zajęć trenerów Thinkking trwa nie krócej niż 2 lata. Połączenie wiedzy z zakresu najlepszych praktyk negocjacyjnych z wieloletnim doświadczeniem biznesowym tworzy miks wiedzy i kompetencji umożliwiającym zaproponowanie naszym klientom najwyższej jakości szkoleń. Jakości, która ma przede wszystkim przełożyć się na najwyższy zwrot z inwestycji. Dlatego uważamy, że wewnętrzni szkoleniowcy lub wybrani pracownicy mogą być ważnym elementem procesu edukacji z zakresu komunikacji negocjacyjnej ale głównie w obszarze retencji wiedzy, pozyskanej podczas warsztatów Thinkking. 

Metodologia treningowa Thinkking stanowi jedną, spójną całość. Nie ma możliwości „wyjęcia” jednego lub dwóch elementów metodologicznych i ich pokazania go bez utraty jakości i efektywności treningu negocjacyjnego. Należy bowiem pamiętać, że najczęściej dany element metodologiczny wynika z wcześniejszego i ma wpływ na kolejny. Oczywiście, jeżeli tak umówimy się z klientem (lub przykładowo, jest to wymóg przetargowy), ze wszystkimi naszymi zastrzeżeniami, do takiej formy weryfikacji jakości usług Thinkking, istnieje możliwość zademonstrowania wybranych elementów wykładowych lub warsztatów grupowych. 

Inną, czasami stosowaną przez nas formą wykonania samplingu dla wybranych klientów, jest przeprowadzenie całości treningu właściwego. Najczęściej wówczas umawiamy się z potencjalnym klientem, że w przypadku, gdy po samplingu podjąłby decyzję o współpracy, zapłaci za sampling pełną cenę, natomiast jeżeli nie będzie zainteresowany współpracą nie będzie to pociągało żadnych konsekwencji finansowych. Identyfikując wszelkie ryzyka biznesowe związane z takim modelem prowadzenia samplingu, będąc jednak przekonani o jakości naszych szkoleń, czasami zgadzamy się na taki model testu. Jak dotąd w kilkunastu przypadkach wykorzystania tego modelu testowego, wszyscy klienci skorzystali później z usług Thinkking.

Projekty szkoleniowe Thinkking, bez względu jakiej dotyczą tematyki, stanowią zamkniętą całość. To w praktyce oznacza, że ingerencja w jej długość (skrócenie) może mieć negatywny wpływ na jakość zajęć, a w konsekwencji  poziom zwrotu z inwestycji dla klienta (na przykład będziemy w stanie przerobić tylko część materiału). Ponieważ naszym, najważniejszym celem jest realna korzyść dla klienta, nie jesteśmy skłonni zgadzać się na takie odstępstwo od reguł. Nie uznajemy argumentu, że uczestnicy nie mają czasu na dwudniowe szkolenie. W takim przypadku bowiem realną stratą dla uczestników byłoby uczestniczenie w jednodniowym szkoleniu o niższej jakości. Natomiast często decydujemy się przedłużyć czas szkolenia, rozszerzając jego zakres lub wprowadzając nowe elementy edukacyjne.

Łączenie na jednym szkoleniu osób z różnych działów w organizacji jest często ciekawym zabiegiem rozwojowym i negocjacyjnym. Oczywiście wiele zależy od celów szkolenia i wyników diagnozy przedtreningowej. Nader często zdarza się jednak tak, że nieuświadomione wcześniej (przed fazą diagnozy przedtreningowej) wyzwania komunikacyjnie nie dotyczą tylko i wyłącznie procesów zewnętrznych (np. sprzedaż, zakupy, negocjacje z podwykonawcami, rynkiem, etc.), ale także procesów komunikacji wewnętrznej. Jak wynika z praktycznych doświadczeń Thinkking, źle ułożone procesy komunikacji wewnętrznej lub błędy w ustawieniu spójnych dla organizacji celów (KPI) dla poszczególnych części organizacji skutkować mogą znacznym obniżeniem efektywności procesów zewnętrznych. Przykładowo, handlowiec, na którym najczęściej skupia się większość wewnętrznych problemów w firmie, a który musi reprezentować organizację wobec interesariuszy zewnętrznych, może mieć dużo niższą efektywność, o ile spójnie nie stoją za nim wszystkie inne działy w firmie. Dlatego łączenie osób z różnych współpracujących działów wielokrotnie przynosi wymierne korzyści z punktu widzenia końcowego zysku dla organizacji. W takim przypadku, podczas zajęć łączymy naukę negocjacji zewnętrznych z analizą procesów i komunikacji wewnętrznej. 

Skuteczność komunikacji (bez względu na to czy dotyczy procesów zewnętrznych, czy wewnętrznych) można zawrzeć w dwóch określeniach. Pierwsze to profesjonalnie przeprowadzone proces. Drugie to dopasowanie strategii komunikacyjnej do osobowości osoby komunikującej, ale przede wszystkim osoby, do której komunikacja trafia. Często realnym problemem w komunikacji jest niedopasowanie jej sposobu do charakteru i cech personalnych mówiącego i słuchającego. Do tego dochodzą zmiany pokoleniowe, związane ze zmianą preferowanej formuły komunikacji (pokolenie IGen, preferuje komunikację drogą digitalową, inaczej absorbuje, przetwarza i komunikuje informację). Dlatego w Thinkking przykładamy szczególną wagę zarówno do profesjonalnej nauki procesu i rekomendacji negocjacyjnych, jak również do nauki prawidłowego sposobu komunikacji w zależności od cech osobowościowych ludzi. Obecnie dysponujemy profesjonalnymi i uznanymi na całym świecie narzędziami psychometrycznymi niezbędnymi do określenia osobowości negocjatorów. Rozwiązania dotyczące szkolenia w zakresie procesu jaki szkolenia w zakresie psychometrii można kupić pakietowo lub oddzielnie. 

W Thinkking uznajemy, że każda forma komunikacji to negocjacje. Jak wynika z naszych praktycznych doświadczeń, w szczególności w ostatnim czasie, staje się ona coraz ważniejsza. Jak się okazuje ma bowiem olbrzymi wpływ na skuteczność firmy w jej działaniach zewnętrznych. Przykładowo, sprzedawca, który nie ma wsparcia w dziale logistyki, produkcji, czy BOK, nie będzie miał szans sprzedawać wyrobów lub usług firmy z najwyższą efektywnością. Według badań Instytutu Gallupa, ludzie kierują się w dużym stopniu swoimi własnymi celami. Podobnie w firmie, poziom spójności celów poszczególnych działów i obszarów na tle celów całej firmy ma niebagatelny wpływ na ich efektywność. To w konsekwencji decyduje o zyskowności całej organizacji. Uznajemy, że wewnętrzna komunikacja negocjacyjna jest równie ważna, jak negocjacje zewnętrzne. Mało tego, jesteśmy przekonani, że patrzenie tylko na jeden lub drugi obszar jest błędem. Traktujemy je bowiem jako mechanizm naczyń połączonych. 

Każda forma komunikacji pomiędzy ludźmi, bez względu na to czy dotyczy komunikacji w życiu prywatnym, czy w biznesie jest formą komunikacji negocjacyjnej. Bardzo podobnie jest w przypadku komunikacji wewnętrznej w organizacji. W Thinkking uznajemy, że komunikacja zewnętrzna i komunikacja wewnętrzna to równorzędne pod względem ważności formy negocjacji. Obydwie często mają wpływ na ostateczny wynik firmy, a w szczególności jaki osiąga zysk. Zgodnie z naszymi doświadczeniami uznajemy, że komunikacja wewnętrzna może być prowadzona według tych samych reguł i zasad, jak komunikacja zewnętrzna. To oznacza, że dedykowane i zindywidualizowane treningi negocjacyjne mogą w równym stopniu wesprzeć jeden jak i drugi obszar. Statystycznie, w chwili obecnej, Thinkking prowadzi tyle samo szkoleń w zakresie komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. W praktyce oznacza to znaczący wzrost świadomości w zakresie potrzeb poprawy komunikacji wewnętrznej w firmach. Należy podkreślić, iż przypadku przygotowywania dedykowanych szkoleń tylko i wyłącznie w zakresie komunikacji wewnętrznej program nieznacznie różni się od szkolenia dedykowanego tylko i wyłącznie dla komunikacji zewnętrznej. 

Od co najmniej 1975 roku w świecie profesjonalnych szkoleń komunikacji negocjacyjnej prowadzono eksperymenty i badania w zakresie efektywności procesów edukacyjnych. Wyniki jednoznacznie dowodzą, że warsztaty powinny odbywać się w języku ojczystym dla uczestnika. Niuansowanie argumentacji, zrozumienie podstaw podejmowania przez ludzi decyzji, elementów psychologii behawioralnej, etc. jest najbardziej efektywne gdy nie istnieją żadne bariery językowe. Bez względu na poziom zaawansowania w znajomości języka obcego, ludzki mózg w trakcie szkolenia musi przełożyć informacje z języka obcego na ojczysty, co nie sprzyja przyswajaniu wiedzy. Tym samym w Thinkking przyjęliśmy zasadę, że dla osób polskojęzycznych szkolenie prowadzimy w języku polskim. 

Wiele poprzednich odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania, w jasny i klarowny sposób argumentują wybór Thinkking, jako najlepszego dostawcy usług szkoleniowych na rynku. Podsumowując jednak tę argumentację należy podkreślić: 

Wiedza – Thinkking jest obecnie jedną z niewielu firm dysponujących tak rozległą i kompleksową wiedzą na temat komunikacji interpersonalnej i negocjacji.  Nasza metodologia powstała w oparciu o najlepsze  światowe wzorce.  Oczywiście przez cały czas na bieżąco monitorujemy najnowsze zmiany i odkrycia w tym obszarze i wdrażamy je do naszej metodyki. Zawsze wykorzystujemy tylko najlepsze i sprawdzone narzędzia. Przykładem może być wykorzystanie testu Master Person Analysis do prowadzenia badań psychometrycznych i wsparcia w określaniu indywidualnych profili negocjacyjnych i personalnej strategii negocjacyjnej. Do tego celu wykorzystujemy jeden z najbardziej znanych na świecie testów psychometrycznych. Jest to stosowany od 32 lat duński test MPA. Jak dotąd z tego testu skorzystało ponad 1,8 mln. osób w 170 krajach na świecie. 

  • Doświadczenie trenerskie – założyciele Thinkking wcześniej pracowali dla najlepszych, międzynarodowych firm konsultingowych i szkoleniowych. To zbudowało ich doświadczenie i profesjonalną wiedzę w zakresie najbardziej skutecznych wzorców prowadzenia procesów edukacyjnych. Thinkking stosuje skuteczne procesy transferu tej wiedzy na kolejnych szkoleniowców. 
  • Doświadczenie biznesowe – jesteśmy przekonani, że trener, który nie ma długoletniego doświadczenia w biznesie nie będzie w stanie skutecznie przekazać nawet najbardziej profesjonalnej wiedzy. Dlatego zatrudniamy tylko i wyłącznie osoby, które każdą rekomendację teoretyczną są w stanie poprzeć wieloma przykładami z ich życia zawodowego i osobistego. To buduje wiarygodność i autorytet u uczestników naszych projektów. 
  • Personalizacja i indywidualizacja zakresu szkoleń i treningów - uznajemy, że minęły czasy szkoleń „z półki”, że każda firma jest unikalna i ma inne wyzwania negocjacyjne. Dlatego zanim zaczniemy szkolić dokładnie analizujemy stan zastany, wyzwania jakie ma nasz klient, a następnie customizujemy zakres szkolenia. 
  • Elastyczność – nasze zajęcia na bieżąco dopasowywane są do określonego poziomu wiedzy, kompetencji i poziomu stanowiska uczestników.  
  • Kompleksowość – dbając o efektywność szkoleń, często, dodatkowo pryzmatujemy nasze rekomendacje przez punkty widzenia innych szkół komunikacji negocjacyjnej  na świecie. Ponieważ porady te czasami znacznie się od siebie różnią, pokazujemy zarówno plusy jak i minusy tych rozwiązań. To również ogranicza ryzyka naszych klientów, że otrzymają w innych firmach tylko część wiedzy. 
  • Efektywność – wykorzystując najlepsze wzorce i techniki szkoleniowe uczymy zgodnie z metodologią „blended learning” (różne formy i sposoby przekazywania wiedzy) W ten sposób jesteśmy w stanie przekazać dużo więcej wiedzy, która przyswajana jest przez uczestników z najwyższą skutecznością. Drugim elementem budującym skuteczność  jest działanie według zasady wiedza – umiejętności – postawa wdrożeniowa, co w praktyce oznacza, że dostarczamy wiedzę, pokazujemy jak skutecznie wdrożyć teorię w życie i budujemy silną postawę uczestników dokonania trwałej zmiany w ich zachowaniach.  Z tego powodu jednym z najbardziej istotnych elementów naszych zajęć jest wspólna z uczestnikami analiza nagranych realnych procesów negocjacyjnych.  To, zgodnie z zasadą, iż „ludzi dorosłych nie można uczyć, ludzie dorośli uczą się sami” buduje ich własne, osobiste przekonanie co do ich obszarów ekspertyzy, ale też elementów, które muszą zmienić lub poprawić. Fakt, że sami doszli do tych wniosków jest gwarancją trwałości zmiany.
  • ROI, czyli zwrot z inwestycji – naszym celem jest przede wszystkim generowanie oczekiwanej, trwałej i profitowej zmiany. Cały proces i metodologia ułożona jest w taki sposób aby sprzyjać osiągnięciu tego celu. Uczestnicy szkoleń, którzy od razu widzą praktyczny efekt zastosowania rekomendacji negocjacyjnych odczuwają, że czas poświęcony na naukę sprzyja poprawie ich umiejętności. To generuje w nich chęć dalszego rozwoju. Jest to przyczynek do wysokiego poziomu trwałości zmiany. Jeżeli przyjmiemy, że zmiany te są wynikiem zastosowania najbardziej profesjonalnej wiedzy jaką obecnie funkcjonuje na rynku, kompilacja tych dwóch czynników powoduje wysoki poziom zwrotu z inwestycji ze szkoleń zarówno dla ludzi jak i organizacji. Nie istnieje idealna formuła liczenia ROI ze szkoleń, ale według dostępnych metodologii, w przypadku Thinkking, waha się ona od 5 do 12 razy koszt szkolenia. 

W 96,54% przypadków wskaźnik Net Promotor Score (NPS), uzyskiwany po szkoleniach Thinkking wynosi 100 pkt. Średni NPS z roku 2022 i ytd 2023 wynosi 99,12%. Najczęstszym powodem wskazywanym przez uczestników obniżania NPS, była potrzeba przedłużenia czasu szkolenia.

Wybrane referencje znajdują się na naszej stronie internetowej www.thinkking.com.pl, w zakładce Referencje. W przypadku chęci uzyskania innych referencji lub bezpośredniego kontaktu z klientami Thinkking, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy na stronie internetowej.